Benvidos e benvidas ao blogue de Agabel.
Nova Directiva


Aínda que con retraso, por causas alleas á organización, publicamos a acta de constitución da nova Xunta Directiva. Nestes tempos de incertidume hai que manter a ilusión e, sobre todo, ter claro que o único antídoto contra a invisibilidade é a unión. Ven a conto o fragmento de "Fantasmas de luz", de Agustín Fernández Paz: "... precisamos saber un dos outros, coñecérmonos todos os que estamos na mesma situación". Esta é a realidade que temos, e con ela temos que vivir, sexa como sexa, pero mellor cun punto de encontro. Pois ben, este é o novo comezo. 

ACTA DA ASEMBLEA EXTRAORDINARIA DA ASOCIACIÓN GALEGA POLAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E A LECTURA (AGABEL) DO 14 DE XUÑO DE 2012.

Sendo as 18.30 horas (en segunda convocatoria) na cidade de A Coruña celebrouse a asemblea cun único punto na orde do dia:

1.- Estudo e votación das candidaturas presentadas para a renovación da Directiva.

Os presentes acordan manter a asociación cunha directiva formada por :
Susana Seoane Dovigo (presidenta)
Carmen Suárez López (vicepresidenta)
Maribel Serantes Gómez (secretaria)
Emilio Roca Puente (tesoureiro)
Isabel Vázquez Rosales (vocal)
Covadonga Rodríguez Argüelles (vocal)

A Coruña, a 14 de xuño de 2012

0 comentarios:

Publicar un comentario

Agabel - Designer: Douglas Bowman | Dimodifikasi oleh Abdul Munir Original Posting Rounders 3 Column