Benvidos e benvidas ao blogue de Agabel.

DE BIBLIOTECAS ESCOLARES E OS SEUS RESPONSABLES

Os profesores e profesoras da Rede profesional de bibliotecarias e bibliotecarios escolares da provincia de Córdoba reunidos na última sesión anual dos Encontros de bibliotecas escolares no Centro do Profesorado de Córdoba o día 24 de abril de 2012, acordaron por unanimidade subscribir o presente escrito e elevalo a quen corresponda:

As bibliotecas escolares constitúen un recurso imprescindible para a educación e o seu defensa, protección e apoio supón unha necesidade máis aínda nestes tempos, a pesar de que non sexan economicamente os máis prósperos. Non podemos consentir que se interrompa o arduo traballo de todos estes anos, nin podemos seguir na continua provisionalidade dos últimos. Este apoio ás bibliotecas escolares, aos seus responsables e equipos, debe reflectirse de xeito claro e inequívoca na lexislación que a Xunta de Andalucía prepara, e debe mirar ao futuro coas altas perspectivas que competen á misión que desempeñan. Por esa razón, pedimos:

Que a redución horaria semanal do responsable da BE sexa equiparada ao resto dos proxectos educativos, a tenor do disposto na ORDE de 3 de setembro de 2010, pola que se establece o horario de dedicación do profesorado responsable da coordinación dos plans e programas estratéxicos que desenvolve a Consellería competente en materia de educación.
Que se cre o departamento de biblioteca escolar nos centros.
Que se evite a provisionalidade no cargo de responsable de biblioteca escolar dos nomeamentos limitados a un ano.
Que as direccións dos centros poidan solicitar dotación de equipamento, mobiliario e adecuación de espazos, previamente argumentados e xustificados.
Que, independentemente doutro tipo de ingresos que poida ter a BE, adecúese debidamente o orzamento dos centros educativos, de forma que a dirección do centro estableza un orzamento anual ordinario para o mantemento da biblioteca escolar que oscilaría entre o 5% e o 10% do total do centro, tal como establece a UNESCO.
Que se integre a biblioteca escolar no centro a través da presenza do seu responsable no ETCP.
Que se procure especialmente que a normativa non se preste a interpretacións e sesgos, de forma que a súa redacción sexa explícita respecto das horas de dedicación e á adxudicación de recursos materiais e humanos.
Que a biblioteca escolar estea presente na formación xeral do profesorado con obxecto de que se coñeza e respecte o seu uso na práctica educativa, especialmente na formación de directivos, de profesorado en prácticas e de máster.

68 profesores e profesoras de primaria e secundaria de centros públicos da provincia de Córdoba

Córdoba a 24 de abril de 2012.
Lido en Miguel Calvillo.

;;
Agabel - Designer: Douglas Bowman | Dimodifikasi oleh Abdul Munir Original Posting Rounders 3 Column