Benvidos e benvidas ao blogue de Agabel.
Asemblea Ordinaria do 12-V-2012

ACTA DA ASEMBLEA ANUAL ORDINARIA DA ASOCIACIÓN GALEGA POLAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E A LECTURA (AGABEL) DO 12 DE MAIO DE 2012.


Sendo as 11,00 horas (en segunda convocatoria) e en Santiago de Compostela celebrouse a asemblea coa seguinte Orde do Día:

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior.

2.- Informe do estado de contas.

3.- Informe de actividades desenvolvidas.

5.- Renovación da xunta directiva: presentación e votación das candidaturas presentadas.

7.- Rogos e preguntas.1.- Tras a lectura da acta da asemblea anterior, foi aprobada.


2.- Informe do estado de contas

            Ingresos por cotas: 2.007 euros

            Gastos:                      796,56 euros

Saldo a 1-V-2012: 5.634,30 euros

Aprobouse o estado de contas.


3.- Informe de actividades desenvolvidas.

-Redactouse unha proposta sobre os borradores de ROCs das Escolas de Idiomas e dos Conservatorios de Música e Danza. En abril 2010 foi enviado a CIG, CCOO, FETE-UGT e á Consellería de Educación.

-Celebración do décimo aniversario da asociación.

-Nos Encontros do PLAMBE, 16-IV-2010 foron repartidos trípticos, fotocopias e bolígrafos.

-Entrevista con J. L. Mira Lema. Director Xeral de Educación.

-30-X-10 Publicación dunha entrevista en Galicia Hoxe

Mantemento do blog.

-Xaneiro 2011: solicítase entrevista con J. L. Mira Lema. Director Xeral de Educación  pola publicación dun ROC.

-18-V-11: Entrevista con J. L. Mira Lema. Director Xeral de Educación.

-De cada entrevista enviouse a cada socio/a o seu informe correspondente.

-Finais de maio 2011: protesta polo borrador da orde de formación sen asesorías de BE, enviando faxes ao Conselleiro e aos dous directores xerais.

-En marzo de 2011 o presidente comunica a súa dimisión aos outros membros da directiva. Como non se conta coa existencia de ningunha candidatura alternativa á Directiva, o presidente decide non convocar a  asemblea anual nin pasar ao cobro os recibos do 2011.


5.- Renovación da xunta directiva: presentación e votación das candidaturas presentadas.

Como non hai candidaturas presentadas, o presidente propón:

-Convocatoria dunha asemblea extraordinaria para tratar de acadar a presentación dunha candidatura, en varias semanas e na Coruña.

-En caso de non presentarse ningunha candidatura, celebrar, inmediatamente outra asemblea extraordinaria para proceder á disolución da asociación, tal e como recollen os nosos estatutos, que ao respecto din:“Art. 35

A Asociación poderase disolver :

a)    Por vontade das/dos asociadas/asociados, expresada mediante acordo da Asemblea Xeral.

… O acordo de disolución adoptarase pola Asemblea Xeral, convocada ao efecto, por maioría de 2/3 das/dos asociadas/asociados.

Art. 36

No caso de disolverse a Asociación, a Asemblea Xeral que acorde a disolución nomeará unha comisión liquidadora, composta por cinco membros da xunta directiva, que se fará cargo dos fondos que existan, para que, unha vez satisfeitas as obrigas, o remanente, se o houbese, sexa entregado a calquera entidade legalmente constituída con enderezo nesta provincia ou a unha comunidade que se dedique a iguais ou, no seu defecto, análogos fins aos desta Asociación.”

7.- Rogos e preguntas.

Non habendo nin rogos nin preguntas, rematouse a asemblea ás 12,30 horas.


0 comentarios:

Publicar un comentario

Agabel - Designer: Douglas Bowman | Dimodifikasi oleh Abdul Munir Original Posting Rounders 3 Column