Benvidos e benvidas ao blogue de Agabel.
No BOE do pasado 3 de febreiro publicouse a Resolución de 23 de diciembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica la Adenda al Convenio de colaboración, entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Comunidad Autónoma de Galicia, para la mejora de las bibliotecas escolares. O millón trescentos mil euros deberá ser destinado a:

As actuacións específicas asociadas á mellora das bibliotecas escolares centraranse nos aspectos que se enumeran a continuación:
Mellora das dotacións das bibliotecas escolares, actualizándoas e adecuándoas aos ensinos que se imparten no centro e ás idades dos seus alumnos: libros, revistas, documentación en soporte informático e recursos de vídeo e audio.
Dotación de mobiliario e de material informático e multimedia, para adecuar as contornas de traballo e lectura, os medios para o almacenamento das coleccións e os sistemas de procura e acceso á documentación e ás necesidades que debe cubrir a biblioteca escolar.
Reforma das instalacións para adecualas mellor ao uso da biblioteca, incluíndo as adaptacións para dotar de conexión a Internet.
Adaptación das instalacións para que poidan ser utilizadas de modo independente ao resto do centro, fóra do horario lectivo.
Mellora da atención das bibliotecas escolares e, en particular, programas experimentais dirixidos á dotación específica de persoal para as bibliotecas escolares
Programas de formación de profesores sobre xestión documental e bibliotecaria e sobre aplicación da biblioteca escolar ao desenvolvemento do currículo.
Establecemento de redes de apoio ás bibliotecas escolares nos servizos centrais, territoriais ou locais ou reforzo das existentes.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Agabel - Designer: Douglas Bowman | Dimodifikasi oleh Abdul Munir Original Posting Rounders 3 Column